บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

 

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รศ. ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

อ.ดร. พิมพ์สิรี สุวรรณ

หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.ดร.สนัน ปานสาคร

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ วิรัช แสงสุริยฦทธิ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.อภินันท์ วัลภา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ วันทา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ พฤกษา สวาทสุข

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

อ.ดร. พิมพ์สิรี สุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

รศ.ดร.รุ่งเรื่อง กาลศิริศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

อาจารย์ วีรศักดิ์ หมู่เจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

รศ. ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

อาจารย์ พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล:
 

ดร. ดลหทัย ชูเมฆา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580:

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล:
 

ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

อาจารย์ ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ วีระพงษ์ ครูส่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ดร.สานิตร์ดา เตียวต๋อย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล:

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ อภิรัฐ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
 

คุณกุลฉัตร กิ้มซ้าย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

 

คุณละม้าย ราชบุญศึก

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

คุณนิรุตย์ แซ่โง้ว

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

คุณจารุวรรณ วินิจสร

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

 

คุณศรินทิพย์ ภักตรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

คุณไฟโรจน์ สำโรงทอง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

คุณไชยวัฒน์ เจริญแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580

คุณธีรภัทร์ จูอี้

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580