โครงสร้างผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580 

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

รศ. ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย

โทรศัพท์ 02-5493580  

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 02-5493580  

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ดร. พิมพ์สิรี สุวรรณ

หัวหน้างานธุรการ

โทรศัพท์ 02-5493580  

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศากรรมเครื่องจักรกลเกษตร

โทรศัพท์ 02-5493580  

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.ดร.สนัน ปานสาคร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศากรรมอาหาร

โทรศัพท์ 02-5493580  

อีเมล

อาจารย์ ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

โทรศัพท์ 02-5493580  

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.