บุคลกรสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

อาจารย์ ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

อาจารย์ วีระพงษ์ ครูส่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

ผศ.ดร.สานิตร์ดา เตียวต๋อย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล:

Read More

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

โทรศัพท์02-5493580:

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More

ดร. อภิรัฐ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

โทรศัพท์ 02-5493580

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More