ประวัติภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

    เดิมเป็นคณะหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใช้ชื่อคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้จัดตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 และเริ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 พร้อมทั้งได้ดำเนินการเปิดภาควิชา ทำการสอนใน 2 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2. ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
การเรียนการสอนระยะแรกใช้พื้นที่บางส่วนของวิทยาเขตพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2533 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ภายในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

    คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรได้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อขยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีใสสาขาที่มีความพร้อมและเป็นวิชาชีพขาดแคลน คณะฯจึงได้มีส่วนสนับสนุนในการเป็นฐานจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชาโดยได้มีมติจัดตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขา เช่น สาขาวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นต้น
ด้วยปรัชญาแนวคิดของคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่มุ่งเน้นจะพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมการเกษตร จึงได้จัดการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีก 3 สาขา ใน 3 ภาควิชาได้แก่
1. ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
2. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. ภาควิชาวิศวกรรมดินและน้ำ เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ
ภายหลังสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงานเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้บริหารงานในรูปแบบภาควิชาภาคใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  และเปิดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ทำการเรียนการสอนใน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และแขนงวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

    นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ภาควิชาฯได้พัฒนาและขยายการศึกษาภาคบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อเปิดสอน  3 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมอาหาร และวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ