สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

         วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering)

เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องปลูก เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิต การประยุคต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำ ฟาร์มอัฉริยะ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตเป็นต้น

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเกษตร อาหารและวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมถึงสามารถขอใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เช่นเดียวกัน

  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering

ดาวน์โหลด หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 58

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

        วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร  (Bechelor of Engineering Program in Food Engineering)

สาขาวิศวกรรมอาหารมุ่งเน้นการใช้หลักพื้นฐานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางอาหารเพื่อออกแบบ พัฒนาเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจน การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยังคงคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์อาหารให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสูงสุด

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเกษตรอาหารและวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่อยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานแปรรูปอาหารได้ รวมถึงสามารถขอใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เช่นเดียวกัน

  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                        สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
  ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Engineering Program in Food  Engineering

ดาวน์โหลด หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร 58

 

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

        วศ.บ. วิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ (Bachelor of Engineering Program in  Irrigation Engineering and Water Management)

เป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทางวิศวกรรมเกษตร โดยจัดการสอนเน้นทางด้าน ระบบชลประทานและการระบายน้ำ การออกแบบระบบการให้น้ำแบบต่างๆ งานด้านวิศวกรรมสำรวจ การศึกษาอุทกวิทยาและชลศาสตร์การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน การจัดการดินและน้ำด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยหลักสูตรจะมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือออกแบบระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่เกียวข้องกับการใช้ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมชลประทาน สำรวจ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในหน่อยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบการให้น้ำ ระบบโรงเรือนและฟาร์มอัตโนมัติ เป็นต้น

  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                        สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ
  ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Engineering Program in  Irrigation Engineering and Water Management)

ดาวน์โหลด หลักสูตรวิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ 58