สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

         วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering)

เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องปลูก เครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิต การประยุคต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีเกษตรความแม่นยำ ฟาร์มอัฉริยะ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารจัดการเครื่องจักรกลเพื่อการผลิตเป็นต้น

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมเกษตร อาหารและวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมถึงสามารถขอใบอณุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เช่นเดียวกัน

  

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Agricultural Machinery Engineering

ดาวน์โหลด หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 58