สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

        วศ.บ. วิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ (Bachelor of Engineering Program in  Irrigation Engineering and Water Management)

เป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งทางวิศวกรรมเกษตร โดยจัดการสอนเน้นทางด้าน ระบบชลประทานและการระบายน้ำ การออกแบบระบบการให้น้ำแบบต่างๆ งานด้านวิศวกรรมสำรวจ การศึกษาอุทกวิทยาและชลศาสตร์การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดิน การจัดการดินและน้ำด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยหลักสูตรจะมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือออกแบบระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่เกียวข้องกับการใช้ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตในสาขานี้ สามารถทำงานทั้งด้านวิศวกรรมชลประทาน สำรวจ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในหน่อยงานราชการและบริษัทเอกชนชั้นนำ หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบการให้น้ำ ระบบโรงเรือนและฟาร์มอัตโนมัติ เป็นต้น

  

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย     : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                          สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ
    ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Engineering Program in  Irrigation Engineering and Water Management)

ดาวน์โหลด หลักสูตรวิศวกรรมชลประทานและจัดการน้ำ 58