งานวิจัย

งานวิจัยวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

 งานวิจัยวิศวกรรมชลประทาน


โครงงานนักศึกษาปีการศึกษา 2555
ปี 2549
1.  การศึกษาการให้น้ำในพื้นที่ดินที่มีศิลาแลง : กรณีศึกษาสวนส้ม จังหวัดกำแพงเพชร
2.  การศึกษาโปรแกรม HEC-RAS เพื่อช่วยในการหาโปรไฟล์ผิวน้ำในลำน้ำ
3.  อิทธิพลของตาข่ายพรางแสงสีต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
4.  การทดสอบสมรรถนะของหัวมินิสปริงเกลอร์ ยี่ห้อเรนดร็อป รุ่น เทอร์โบอัพ
5.  การศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์โครงการหลวงปางดะ
6.  การศึกษาและออกแบบระบบให้น้ำสำหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์โครงการเกษตรหลวงปางดะ
7.  การปรับปรุงการออกแบบระบบให้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์สำหรับสวนส้ม
ปี 2548
1.  การศึกษาแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในประเทศไทย
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
2.  การศึกษาผลกระทบของ NPSHA  ต่อสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยง
3.  การออกแบบคูรับน้ำขอบเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
4.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5.  การออกแบบระบบให้น้ำแบบฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม RainCAD
ณ. สวนไม้หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.  การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและการเกิดโรคเกสรดำของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจ
ที่ปลูกภายในโรงเรือนแบบคลุมตาข่ายพลางแสงและแบบคลุมตาข่ายพรางแสงร่วมกับพลาสติก
7.  การศึกษาโปรแกรม Epanet เพื่อช่วยในงานออกแบบระบบจ่ายน้ำแบบวงรอบ
8.  การศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดดินถล่มด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรณีศึกษาตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.  ระบบให้น้ำแบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับเพาะเห็ดฟาง
ปี 2547
1.  การศึกษาปริมาณน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง HEC-HMS ในลุ่มน้ำปิง
2.  การศึกษาโปรแกรม Autodesk Land Desktop เพื่อช่วยในงานสำรวจ
3.  การศึกษาและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่
4.  การนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้กับชุดไฮโดรโปนิกส์
5.  การศึกษาและออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดินในการปลูกพรรณไม้น้ำ
6.  ชุดทดลองปลูกพืชเมืองหนาวบางชนิดด้วยระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินร่วมกับระบบหล่อเย็น
7.  ชุดสาธิตการระบายน้ำเเบบใต้ผิวดิน
8.  การศึกษาแนวโน้มของลักษณะ ฝน อุณหภูมิ การระเหยของน้ำและความชื้นสัมพัทธ์ของภาคต่างๆในประเทศไทย
ด้วยวิธีการทดสอบสมมุติฐานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
9.  การจัดทำฐานข้อมูลภาษาไทยระบบมาตรฐาน ISO สำหรับอุปกรณ์สปริงเกลอร์
หัวฉีดพ่นน้ำ และเครื่องมือการให้น้ำเคลื่อนที่
10.  การพัฒนาชุดไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
11.  การทดสอบสมรรถนะปั๊มดูดปุ๋ยแบบเวนจูรี่ผลิตในประเทศไทย
12.  ระบบแอโรโพนิกส์ทรงกระบอก
13.  การประเมินประมาณน้ำทำในลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปางด้วยวิธี Curve Number ของ SCS
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
14.  ชุดเติมน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องวัดอัตราการซึม
ปี 2546
1.  การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ระบบน้ำในบ่อเลี้ยงกบ
2.  การออกแบบระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ หอประชุมใหญ่
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3.  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการใช้
ระบบให้น้ำ ในการผลิตส้มเขียวหวาน : สวนอู่ไพฑูรย์ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
4.  การออกแบบระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
5.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบมินิสปริงเกลอร์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสวนส้มจังหวัดกำแพงเพชร
6.  การออกแบบและติดตั้งระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ โซนยิบอินซอย โครงการชาโตว์เจ้าพระยา
7.  การแสดงข้อมูลอุทก – อุตุนิยมวิทยาในจังหวัดปทุมธานีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกับ ArcView
8.  การพัฒนาเครื่องวัดอัตราการซึม
9.  การออกแบบระบบน้ำหยดร่วมกับการปลูกพืชไร้ดิน
10.  ถังกรองทรายสำหรับน้ำเพื่อการเกษตร
11.  ชุดไฮโดรโปนิกส์แบบไม่หมุนเวียนสารละลายใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์
12.  การประเมินอัตราการสูญเสียดิน โดยอาศัยสมการสูญเสียดินสากล
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสวนส้ม จังหวัดกำแพงเพชร
- การพัฒนาแบบจำลองฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายใยประสาทเทียม เพื่อประเมินปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำยม
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟ กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
- การออกแบบระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Eagle Point 2009 Land F/X 2009 และ RainCAD V.5
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้โปรแกรม ENVI_EX
- การออกแบบและติดตั้งระบบให้น้ำสำหรับสวนแนวตั้ง
- การศึกษาการใช้ระบบให้น้ำของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการเกิดน้ำท่าในลุ่มน้ำแม่แตงโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในโปรแกรม ARC GIS
- การศึกษารูปแบบและสมรรถนะของการสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- การจำลองระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมในแม่น้ำท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบบจำลอง HEC-RAS

งานวิจัยวิศวกรรมอาหาร

งานวิจัยวิศวกรรมอาหาร


ปีการศึกษา 2554

-การศึกษากระบวนการอบแห้งใบบัวบก

-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นของชิ้นกล้วยระหว่างการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด

-การศึกษาความเป็นไปได้ในการอบแห้งพริกแดงโดยใช้รังสีอินฟราเรดในสภาวะการจ่ายพลังงานคงที่

-การออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกต้นแบบ

-การออกแบบและสร้างเครื่องวัดค่าการนำความร้อนต้นแบบสำหรับฉนวนกันความร้อนจากชานอ้อย

-การออกแบบและสร้างถังกวนเพื่อใช้ทดสอบกับใบกวนในกลุ่มใบพาย

-การออกแบบและสร้างระบบไอน้ำร้อนยิ่งยวด

-ผลกระทบของกระบวนการแช่เยือกแข็งที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมเทียน

-ผลของกระบวนการงอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ดงา

-ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก

-ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี


ปีการศึกษา 2553

-การศึกษากระบวนการเพาะงอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริกในข้าวกล้องงอก

-การศึกษาการทำน้ำร้อนโดยใช้แผงรับรังสีอาทิตย์แบบไม่สมมาตรร่วมกับแผงรับรังสีแบบพาราโบลา

-การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อมังคุด

-การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นเนื้อหมู

-ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากข้าวกล้องงอก

 
ปีการศึกษา 2552

-การพัฒนาอีเจคเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

-การศึกษาจุด freezing point ของแตงโม

-การศึกษาผลกระทบของอุปกรณ์ขยายตัวในระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ

-การศึกษาพฤติกรรมการอบแห้งแครอท

-การศึกษาแอดซอร์ฟชั่น ไอโซเทอมของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว

-การออกแบบและพัฒนาเครื่องผ่าหมาก

-การออกแบบและสร้างเครื่องสำหรับขึ้นรูปแป้งครองแครง

-เตาแก๊สประหยัดพลังงาน

-แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งตะไคร้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

-ออกแบบและพัฒนาเครื่องทำไอศกรีมกะทิ

-ออกแบบและสร้างเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งโดยใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้ม


ปีการศึกษา 2551

-การจำลองการไหลและการถ่ายโอนความร้อนภายในแบบจำลองรูปทรงไข่

-การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอบแห้งตะไคร้

-การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปแป้งนวด

-การศึกษาชุดเครื่องปรับสภาวะอากาศ โดยใช้ระบบการทำความเย็นแบบระเหย

-การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนรีฟลักซ์ที่มีต่อกระบวนการกลั่นเหล้าสับปะรด

-การศึกษาและออกแบบเครื่องตัดไอศกรีมโบราณ

-การหาตำแหน่งจุดร้อนช้าในแบบจำลองรูปทรงไข่

-การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับขึ้นรูปแป้งครองแครง

-เครื่องต้นแบบเครื่องระเหยน้ำมะขามเปียกเข้มข้น

-บทบาทของยีสต์ธรรมชาติต่อการหมักขนมตาล

-ผลกระทบของรังสีไมโครเวฟที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสีของถั่วลิสงในระหว่างกระบวนการคั่ว

 

งานวิจัยวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

งานวิจัย วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

โครงงานนักศึกษาปีการศึกษา 2555

-การใช้โปรแกรม LabVIEW ในการวิเคราะห์กำลังของเครื่องเกี่ยวนวด
-การทดลองหาแรงถอดตลับลูกปืนที่มีปลอกปรับขนาดเพลาโดยใช้ค้อนตอก
-การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กโดยใช้น้ำมันดีโซฮอล์
-การปรับปรุงและทดสอบเครื่องหว่านข้าว
-การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
-การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
-การพัฒนาเครื่องมือบำรุงตออ้อยชนิดพรวน 24 จาน
-การพัฒนาและประเมินผลเครื่องบีบอัดน้ำมันเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
-การศึกษาการผลิตไบโอก๊าซจากมูลคน
-การศึกษาการลดความชื้นดอกทานตะวันโดยเปรียบเทียบระหว่าง
-การออกแบบ และสร้างชุดทดสอบการถ่ายภาพมุมสูงทางการเกษตร
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง2
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องดำนาขนาดเล็ก
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าอาหารช้าง
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นเอนกประสงค์
-การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์
-การออกแบบและพัฒนารถไถเดินตาม
-การออกแบบและสร้างเครื่องแทงดีบัว
-การออกแบบและสร้างเครื่องปอกมันสำปะหลัง
-พัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
-พัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง1
-พัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลัง
-พัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลัง2
-พัฒนาเครื่องมือบำรุงตออ้อยชนิดให้ปุ๋ยใต้ดิน
-พัฒนาและทดสอบเครื่องขุดมันสำปะหลัง
-พัฒนาและทดสอบเครื่องขุดมันสำปะหลัง
-ออกแบบและสร้างเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำประหลัง
- การออกแบบเครื่องตัดหญ้าแบบวางราย
- โคโคฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
- การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
- พัฒนาเครื่องขุดมันสำปะหลัง
- การศึกษาการสึกหรอของใบไถจอบหมุน
- การออกแบบการวางใบของขลุบตีดิน
- พัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
- การออกแบบและสร้างเครื่องแกะเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
- การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดถั่วลิสงแบบใช้มือ