งานวิจัยวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

งานวิจัย วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

โครงงานนักศึกษาปีการศึกษา 2555

-การใช้โปรแกรม LabVIEW ในการวิเคราะห์กำลังของเครื่องเกี่ยวนวด
-การทดลองหาแรงถอดตลับลูกปืนที่มีปลอกปรับขนาดเพลาโดยใช้ค้อนตอก
-การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเล็กโดยใช้น้ำมันดีโซฮอล์
-การปรับปรุงและทดสอบเครื่องหว่านข้าว
-การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
-การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
-การพัฒนาเครื่องมือบำรุงตออ้อยชนิดพรวน 24 จาน
-การพัฒนาและประเมินผลเครื่องบีบอัดน้ำมันเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
-การศึกษาการผลิตไบโอก๊าซจากมูลคน
-การศึกษาการลดความชื้นดอกทานตะวันโดยเปรียบเทียบระหว่าง
-การออกแบบ และสร้างชุดทดสอบการถ่ายภาพมุมสูงทางการเกษตร
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง2
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องดำนาขนาดเล็ก
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าอาหารช้าง
-การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นเอนกประสงค์
-การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สซิไฟเออร์
-การออกแบบและพัฒนารถไถเดินตาม
-การออกแบบและสร้างเครื่องแทงดีบัว
-การออกแบบและสร้างเครื่องปอกมันสำปะหลัง
-พัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
-พัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง1
-พัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลัง
-พัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลัง2
-พัฒนาเครื่องมือบำรุงตออ้อยชนิดให้ปุ๋ยใต้ดิน
-พัฒนาและทดสอบเครื่องขุดมันสำปะหลัง
-พัฒนาและทดสอบเครื่องขุดมันสำปะหลัง
-ออกแบบและสร้างเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำประหลัง
- การออกแบบเครื่องตัดหญ้าแบบวางราย
- โคโคฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
- การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก
- พัฒนาเครื่องขุดมันสำปะหลัง
- การศึกษาการสึกหรอของใบไถจอบหมุน
- การออกแบบการวางใบของขลุบตีดิน
- พัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
- การออกแบบและสร้างเครื่องแกะเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
- การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดถั่วลิสงแบบใช้มือ