งานวิจัยวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

 งานวิจัยวิศวกรรมชลประทาน


โครงงานนักศึกษาปีการศึกษา 2555
ปี 2549
1.  การศึกษาการให้น้ำในพื้นที่ดินที่มีศิลาแลง : กรณีศึกษาสวนส้ม จังหวัดกำแพงเพชร
2.  การศึกษาโปรแกรม HEC-RAS เพื่อช่วยในการหาโปรไฟล์ผิวน้ำในลำน้ำ
3.  อิทธิพลของตาข่ายพรางแสงสีต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
4.  การทดสอบสมรรถนะของหัวมินิสปริงเกลอร์ ยี่ห้อเรนดร็อป รุ่น เทอร์โบอัพ
5.  การศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์โครงการหลวงปางดะ
6.  การศึกษาและออกแบบระบบให้น้ำสำหรับพื้นที่เกษตรอินทรีย์โครงการเกษตรหลวงปางดะ
7.  การปรับปรุงการออกแบบระบบให้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์สำหรับสวนส้ม
ปี 2548
1.  การศึกษาแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในประเทศไทย
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี
2.  การศึกษาผลกระทบของ NPSHA  ต่อสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยง
3.  การออกแบบคูรับน้ำขอบเขา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
4.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5.  การออกแบบระบบให้น้ำแบบฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม RainCAD
ณ. สวนไม้หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6.  การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและการเกิดโรคเกสรดำของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจ
ที่ปลูกภายในโรงเรือนแบบคลุมตาข่ายพลางแสงและแบบคลุมตาข่ายพรางแสงร่วมกับพลาสติก
7.  การศึกษาโปรแกรม Epanet เพื่อช่วยในงานออกแบบระบบจ่ายน้ำแบบวงรอบ
8.  การศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดดินถล่มด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กรณีศึกษาตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.  ระบบให้น้ำแบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับเพาะเห็ดฟาง
ปี 2547
1.  การศึกษาปริมาณน้ำท่าโดยใช้แบบจำลอง HEC-HMS ในลุ่มน้ำปิง
2.  การศึกษาโปรแกรม Autodesk Land Desktop เพื่อช่วยในงานสำรวจ
3.  การศึกษาและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่
4.  การนำระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้กับชุดไฮโดรโปนิกส์
5.  การศึกษาและออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดินในการปลูกพรรณไม้น้ำ
6.  ชุดทดลองปลูกพืชเมืองหนาวบางชนิดด้วยระบบการปลูกพืชไม่ใช้ดินร่วมกับระบบหล่อเย็น
7.  ชุดสาธิตการระบายน้ำเเบบใต้ผิวดิน
8.  การศึกษาแนวโน้มของลักษณะ ฝน อุณหภูมิ การระเหยของน้ำและความชื้นสัมพัทธ์ของภาคต่างๆในประเทศไทย
ด้วยวิธีการทดสอบสมมุติฐานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
9.  การจัดทำฐานข้อมูลภาษาไทยระบบมาตรฐาน ISO สำหรับอุปกรณ์สปริงเกลอร์
หัวฉีดพ่นน้ำ และเครื่องมือการให้น้ำเคลื่อนที่
10.  การพัฒนาชุดไฮโดรโปนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
11.  การทดสอบสมรรถนะปั๊มดูดปุ๋ยแบบเวนจูรี่ผลิตในประเทศไทย
12.  ระบบแอโรโพนิกส์ทรงกระบอก
13.  การประเมินประมาณน้ำทำในลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปางด้วยวิธี Curve Number ของ SCS
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
14.  ชุดเติมน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องวัดอัตราการซึม
ปี 2546
1.  การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้ระบบน้ำในบ่อเลี้ยงกบ
2.  การออกแบบระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ หอประชุมใหญ่
ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
3.  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการใช้
ระบบให้น้ำ ในการผลิตส้มเขียวหวาน : สวนอู่ไพฑูรย์ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
4.  การออกแบบระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
5.  การประเมินประสิทธิภาพของระบบมินิสปริงเกลอร์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสวนส้มจังหวัดกำแพงเพชร
6.  การออกแบบและติดตั้งระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ โซนยิบอินซอย โครงการชาโตว์เจ้าพระยา
7.  การแสดงข้อมูลอุทก – อุตุนิยมวิทยาในจังหวัดปทุมธานีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกับ ArcView
8.  การพัฒนาเครื่องวัดอัตราการซึม
9.  การออกแบบระบบน้ำหยดร่วมกับการปลูกพืชไร้ดิน
10.  ถังกรองทรายสำหรับน้ำเพื่อการเกษตร
11.  ชุดไฮโดรโปนิกส์แบบไม่หมุนเวียนสารละลายใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์
12.  การประเมินอัตราการสูญเสียดิน โดยอาศัยสมการสูญเสียดินสากล
ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในสวนส้ม จังหวัดกำแพงเพชร
- การพัฒนาแบบจำลองฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายใยประสาทเทียม เพื่อประเมินปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำยม
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยเทคนิคการรับรู้ระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟ กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
- การออกแบบระบบให้น้ำสำหรับภูมิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Eagle Point 2009 Land F/X 2009 และ RainCAD V.5
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้โปรแกรม ENVI_EX
- การออกแบบและติดตั้งระบบให้น้ำสำหรับสวนแนวตั้ง
- การศึกษาการใช้ระบบให้น้ำของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการเกิดน้ำท่าในลุ่มน้ำแม่แตงโดยใช้แบบจำลอง SWAT ในโปรแกรม ARC GIS
- การศึกษารูปแบบและสมรรถนะของการสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- การจำลองระดับน้ำและพื้นที่น้ำท่วมในแม่น้ำท่าจีน บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบบจำลอง HEC-RAS