การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต

 การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ภาควิชาระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. การซ้อมย่อยที่ภาควิชา อันได้แก่ การถวายความเคารพการเดินบนเวทีการเอางานการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ (ผู้แทน) การเชิญปริญญาและการก้าวถอยหลังโดยมอบให้หัวหน้าภาควิชากำกับดูแลความเรียบอย่างใกล็ชิด ให้บัณฑิตสามารถฝึกซ้อมจนมีความคล่องตัวในแต่ละตอนจนครบตามเวลาที่กำหนด