การออกแบบระบบมินิสปริงเกลอร์และระบบน้ำหยด

 

โครงการนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรบการออกแบบระบบมินิสปริงเกลอร์และระบบน้ำหยด วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี

หัวข้อการอบรม

1. หลักการให้น้ำพืช

2. หลักการออกแบบมินิสปริงเกลอร์และระบบน้ำหยด

3. อุปกรณ์ระบบมินิสปริงเกลอร์และระบบน้ำหยด

4. การฝึกปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบมินิสปริงเกลอร์และระบบน้ำหยด

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.engineering-rmutt.org/images/pdf/Sprinkler.pdf