การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบพื้นที่ภาพมุมสูงในการประชุมวิชาการโครงงานวืศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 24 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561

ได้รับรางวัลระดะบเหรียญเงิน(ภาคบรรยาย)จากการนำเสนอบทความ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบพื้นที่ภาพมุมสูงในการประชุมวิชาการโครงงานวืศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 24 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม