รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับปริญญาตรี

นางสาว กนกวรรณ ทับทิม นางสาวธัญญลักษณ์ ภิญโญโสภณ และนางสาวอภัสรา แซ่เหลียง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่อง "การออกแบบเครื่องบรรจุน้ำพริกแบบกระบอกสูบที่ใช้กลไกอัตโนมัติ" ในงานการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 FENETT'2018 Conference (Food ln novation For Thailand's Sustainable Development) ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วันทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา