การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

                                                                                         

การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

วันที่ 8 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทางบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประสานงานกับ หน่วยวิจัยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีแม่นยำเพื่อการเกษตร มทร.ธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในที่ประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่และจัดการร่วมกันให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในความร่วมมือดังกล่าว