การเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks วันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ ตึกสำนักวิทยบริการๆ มทร.ธัญบุรี

หัวข้อการอบรม 

1. พื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks สร้างชิ้นงาน

2. การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ (Part) แบบเป็นขั้นตอน

3. การประกอบชิ้นส่วน 3 มิติ (Assembly)

4. การสร้างภาพฉาย (Drawing) แบบต่างๆ

5. การสร้างภาพเคลื่อนไว (Animaeion) 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.engineering-rmutt.org/images/pdf/solidworks.pdf