DHI-Thailand

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ DHI-Thailand จัดสัมมนาวิชาการ “ วิกฤต โอกาสและการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี